FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेरोजगार निवेदन फारम ८०/८१ PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन फारम.pdf
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सुचना ७९/८० PDF icon 1624525169-श्रमिकहरुको-न्षूनतम-पारिश्रमिक-निर्वारण-गरेको-सूचना.pdf
स्थानीय-तहको-रोजगार-रणनीति-निर्माण-सम्बन्धी-मार्गदर्शन २०८० ७९/८० PDF icon स्थानीय-तहको-रोजगार-रणनीति-निर्माण-सम्बन्धी-मार्गदर्शन.pdf
यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि , २०७९ ७९/८० PDF icon 1670753420-POM.pdf
रोजगारीको-हक-सम्बन्धी-नियमावली,-२०७५ ७९/८० PDF icon रोजगारीको-हक-सम्बन्धी-नियमावली,-२०७५.pdf
प्रधानमन्त्री-रोजगार-कार्यक्रम-सञ्चालन-निर्देशिका,२०७५ ७९/८० PDF icon प्रधानमन्त्री-रोजगार-कार्यक्रम-सञ्चालन-निर्देशिका,२०७५.pdf
आ.ब.२०७८।०७९ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची ७८/७९ PDF icon आ.ब.२०७८।०७९ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची.pdf
आ.ब.२०७७।०७८ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची ७७/७८ PDF icon आ.ब.२०७७।०७८ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची.pdf
आ.ब.२०७६।०७७ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची ७६/७७ PDF icon आ.ब.२०७६।०७७ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची.pdf